زمان ارسال

سفارشات تهران:

تمام سفارشاتی که تا ساعت 15 روز کاری ثبت شوند روز کاری بعد و سفارشاتی که بعد از ساعت 15 روز کاری ثبت شوند، پس از یک روز کاری به دست سفارش دهنده خواهند رسید.

سفارشات شهرستان:

تمام سفارشاتی که تا ساعت 15 روز کاری ثبت شوند روز کاری بعد و سفارشاتی که بعد از ساعت 15 روز کاری ثبت شوند، پس از یک روز کاری، تحویل پست داده شده و بعد از ۲ تا ۳ روز کاری به دست سفارش دهنده خواهند رسید.

برای رهگیری مرسوله پستی خود لطفا از لینک زیر استفاده کنید:

https://tracking.post.ir/

X